Alfa Cronbacha ( Psychometria)

Posted on

Alfa Cronbacha ( Psychometria) – analiza rzetelności – Analiza rzetelności Alfa Cronbacha inaczej zwana zgodnością wewnątrztreściową. Ma ogromne znaczenie w pomiarze psychologicznym w kontekście psychometrii.  Jest to najczęściej stosowana metoda do oceny powtarzalności pomiaru zestawem zredukowanych zmiennych. Metoda Alfa Cronbacha zwraca informacje o tym na ile pozycje/zmienne wchodzące w skład zredukowanej skali są ze sobą spójnie powiązane. Alfa Cronbacha przyjmuje wartości od 0 do 1. Wynik 0 świadczy o braku wyjaśnianej zmienności przez zestaw zmiennych. Im bliżej wyniku równego 1, tym wzięte pod uwagę zmienne są jednolitym pomiarem i wyjaśniają większą porcję zmienności wyników skali. Wyniki w przedziale 0,6 – 1 są akceptowalnym progiem rzetelności pomiaru skalą.