Konfirmacyjna analiza czynnikowa CFA / analiza ścieżek.

Posted on

Konfirmacyjna analiza czynnikowa CFA – Konfirmacyjna analiza czynnikowa jest modelem w którym zakładamy istnienie pewnego określonego zbioru czynników i dzięki analizie wartości zmiennych losowych badamy zasadność naszego przypuszczenia i estymujemy parametry naszego modelu. Jakość modelu analizy czynnikowej określa się między innymi, badając wartość ładunków czynnikowych oraz procent wyjaśnionej wariancji. W modelu konfirmacyjnym wartość ładunku to wartość czynnika ścieżkowego odpowiadającego ścieżce łączącej dany wskaźnik cząstkowy ze zmienną ukrytą. Jest to współczynnik korelacji wielokrotnej R2 . W zależności od poziomu konserwatyzmu przyjmuje się różne wartości krytyczne tego czynnika. Konfirmacyjna analiza czynnikowa pozwala nam na weryfikację złożonej teorii. Wykorzystuje się ją często w budowy narzędzi badawczych do badań marketingowych. Dobre narzędzia psychometryczne przechodzą przez magiel konfirmacyjny dając, narzędzie o bardzo dobrych właściwościach testowych. Przykładowo możemy przeprowadzić analizę konfirmacyjną pozwalającą na zbadanie postaw pracowników wobec firmy. Poszczególne itemy narzędzia są ze sobą wzajemnie związane  i wpływają na zmienne nieobserwowalne  jakimi są rodzaje postaw. Dzięki takiemu modelowi możemy wnioskować o przyczynach postaw, a nie o związku z postawami. Bardzo dobrym wykorzystaniem omawianej analizy jest pilotaż badania głównego.