Marketingowy mistrz

Temat : Marketingowy mistrz zaspokajania potrzeb – Odkrywanie różnic wśród klientów za pomocą analizy skupień metodą K – Średnich, Dwustopniowego Grupowania i Hierarchicznej analizy skupień.

W skrócie o szkoleniu : Szkolenie pokaże metody oraz sposoby klasyfikowania zmiennych oraz obserwacji. Pokazane zostaną metody grupowania oraz sposoby raportowania wyników metodami bez nadzoru.

Cel szkolenia: Celem szkolenia będzie poznanie metod grupowania jako jednych z metod pozyskiwania wiedzy i eksploracji danych. Poznanie tych metod będzie polegało na wyuczeniu doboru technik grupowania do zastanego problemu biznesowego.

Dla kogo szkolenie : Adresatami szkolenia są statystycy, marketingowcy, osoby z branży business intelligence, menadżerowie/wyższa kadra zarządzająca, pracownicy agencji badawczych.

Program szkolenia: Pokazane zostaną zastosowania analizy skupień jako;

  metody wstępnej analizy danych przy wyodrębnianiu jednorodnych grup, które mogą podlegać osobnej analizie

– eksploracji danych, gdzie grupowanie jest używane do podziału klientów na pewne podgrupy

– sposobów na zmniejszenie nakładu pracy i czasu analiz, których celem jest uzyskanie klasyfikacji obiektów typowych

Forma zajęć: Forma szkolenia będzie polegać na poznaniu teorii psychologicznych opisujących kontekst spostrzegania znaków towarowych i produktów.  Szkolenie będzie polegało na aktywnej interakcji trener – uczestnicy podczas prowadzenia zajęć praktycznych.

Czas: 8-10 godzin.