Alfa Cronbacha (analiza rzetelności)

Posted on

Alfa Cronbacha (analiza rzetelności) – Jest to statystyka rzetelności oparta na wewnętrznej spójności odpowiedzi. Wyliczana jest ze średniej korelacji między pozycjami. Dane mogą być mierzone na skali dychotomicznej, porządkowej lub ilościowej.  Współczynnik Alfa przyjmuje wartości od 0 do 1. Jeden oznacza doskonałą skalę pomiarową. Współczynnik ten bardzo często używany jest w psychometrii.