Analiza głównych składowych – Analiza redukcji danych.

Posted on

Analiza głównych składowych (analiza czynnikowa) – metoda wyodrębniania czynników, wykorzystywana do tworzenia nieskorelowanych zmiennych obserwowalnych. Pierwszy czynnik wyjaśnia najwięcej wariancji, a kolejne coraz mniej. Analiza głównych składowych jest przydatna przy wstępnym rozeznaniu w danych.