Rozkład normalny

Posted on

Rozkład normalny –  rozkład normalny jest symetryczny

– każdy rozkład normalny ma 2 parametry: średnią i odchylenie standardowe

– średnia jest równa medianie i dominancie (M=Me=Mo)

– ponad 68% wyników leży w maksymalnej odległości jednego odchylenia standardowego od średniej natomiast aż ponad 95% wyników znajduje się w odległości 2 odchyleń od średniej

– napotkanie wyników większych od średniej o 3 odchylenia standardowe jest niemal nieprawdopodobne (takie wyniki stanowią jedynie 0,2% całości)