Tabela krzyżowa

Posted on

Tabela krzyżowa – Przedstawiają łączne rozkłady dwóch lub większej liczby zmiennych. Tabele krzyżowe prezentowane są zazwyczaj w postaci macierzowej. podczas gdy rozkład częstości informuje o rozkładzie jednej zmiennej, tablica krzyżowa/kontyngencji opisuje jednocześnie rozkład dwóch lub większej liczby zmiennych. Każda komórka pokazuje liczbę respondentów (lub po prostu wystąpień), którzy udzielili określonej kombinacji odpowiedzi. Tabele krzyżowe jako jeden z bardzo niewielu testów weryfikuje hipotezę o równości częstości kolejnych komórkach tabeli. Tabele krzyżowe przydają się w problemach kiedy mamy do czynienia z korelacją zmiennych zakodowanych na skalach jakościowych np. kolor włosów i płeć lub rodzaj wykorzystywanej oferty a rodzaj posiadanego konta bankowego. Najczęściej wykorzystywanym testem weryfikującym proporcję w komórkach tabeli krzyżowej jest test Chi Kwadrat Pearsona, iloraz wiarygodności Chi Kwadrat, test dokładny Fishera (poprawka na małe liczebności w komórkach lub liczebnościach komórek mniejszych niż 5).