Test t Studenta dla jednej próby

Posted on

Test t Studenta dla jednej próby – test ten weryfikuje hipotezę o równości średniej uzyskanej z próby badawczej a wartością stałą (np. normą lub wartością referencyjną). Przykładowo można sprawdzić czy średnia ocen w danej klasie różni się istotnie od średniej ocen dla ogółu klas.  Test ten weryfikuje hipotezę o tym, że różnica pomiędzy średnią z próby a średnią teoretyczną jest większa niż 0. W teście tym wymagany jest rozkład normalny wyników otrzymanych z próby.