Iloraz szans ODDS RATIO

Posted on

Iloraz szans ODDS RATIO – współczynnik OR określa nam szanse wystąpienia danego zjawiska w danej grupie w odniesieniu do szansy wystąpienia tego zjawiska w innej grupie. Współczynnikiem tym można określić o ile zmniejszy się lub zwiększy się szansa na spłatę kredytu jeśli ktoś jest kobietą lub ma zarobki w przedziale 2900-3850  ( współczynnik Ilorazu Szans OR  jest jedną z podstaw wnioskowania w analizie ryzyka kredytowego).  Iloraz szans jest stosunkiem szansy wystąpienia zjawiska w jednej grupie do szansy wystąpienia tego samego zjawiska w drugiej grupie. Jeśli OR przy danej zmiennej jest mniej więcej równe 0 to znaczy, że szansa wystąpienia badanego zjawiska jest podobne. Jeśli OR jest większe niż 1 to znaczy, że przy danej zmiennej szansa wystąpienia np. spłaty kredytu jest większa. Jeśli OR jest mniejsze niż 1 przy danej zmiennej to znaczy, że  szansa wystąpienia np. spłaty kredytu dla danej zmiennej jest mniejsza.