Analiza danych

Posted on

Analiza danych – proces obróbki statystycznej danych w celu otrzymania na ich podstawie wniosków i informacji. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów (predykcyjnych,  klasyfikacyjnych, deskrypcyjnych) może to oznaczać użycie metod statystycznych.

Dane zastane możemy podzielić ze względu na (Makowska red. 2013):

1. Charakter

Ilościowe

Jakościowe

2. Formę

Dane opracowane

Dane surowe

3. Sposób powstania

Pierwotne

Wtórne

4. Dynamikę

Ciągła rejestracja zdarzeń

Rejestracja w interwałach czasowych

Rejestracja jednorazowa

5. Poziom obiektywizmu

Obiektywne

Subiektywne

6. Źródła pochodzenia

Dane publiczne

Dane prywatne

Badania wykorzystujące dane zastane to: desk research, analiza treści i wtórna analiza statystyczna (Makowska red. 2013)

M. Makowska (red.) 2013. Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów. Wydawnictwo Naukowe Scholar

http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_danych